AKTUALITY

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky prodeje vstupenek ve společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.


1. Podmínky prodeje stanovují způsob rezervace, prodeje a on-line prodeje vstupenek na veřejné kulturní nebo filmové představení (dále též služby) pořádané společností Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. (dále jen společnost), nebo akcí třetích subjektů pořádaných v prostorách, které společnost spravuje, a které společnost nabízí jako smluvní partner prostřednictvím svého systému prodeje vstupenek.

2. Osoba, která má zájem o služby nabízené společností (dále jako zákazník) souhlasí okamžikem rezervace nebo on-line objednáním vstupenky nebo zaplacením ceny vstupenky s těmito podmínkami.

3. Společnost a zákazník uzavírají smlouvu o poskytnutí služeb podle těchto podmínek okamžikem zaplacení ceny vstupenky a jejího vydání společností. Zákazník s platnou vstupenkou je dále považován za Návštěvníka.

4. Společnost průběžně stanovuje, zveřejňuje a propaguje (zejména na plakátech a na internetových stránkách společnosti) nabízené služby. Společnost při propagaci služeb uvede mimo jiné datum zahájení, ukončení, podmínky prodeje vstupenek.

5. Prodej vstupenek probíhá na pokladně kina Vatra během pokladních hodin kina Vatra, 60 minut před akcí konanou v Domě kultury na pokladně Domu kultury a prostřednictvím on-line prodeje, který se realizuje z webových stránek www.kinovatra.cz nebo www.dkvsetin.cz. On-line prodej zprostředkovává vstupenkový systém společnosti Ticketware s.r.o. (dále jen poskytovatel systému). Aktuální kontakty a pokladní hodiny jsou zveřejněny na webových stránkách www.kinovatra.cz a www.dkvsetin.cz

6. On-line prodej vstupenek je možný nejpozději 60 minut před zahájením akce. Méně než 60 minut před začátkem akce je prodej možný pouze v kamenné pokladně v místě konání akce.

7. Rezervace vstupenek je možná on-line, telefonicky nebo osobně na pokladně kina Vatra během pokladních hodin kina Vatra. Na vybrané služby není možná rezervace. Počet rezervací na jednu službu může společnost omezit. Tato informace je uvedena při propagaci služby.

8. Rezervace na akce

a) kina Vatra jsou platné a tudíž je nutné je vyzvednout nejpozději 19 hodin před začátkem představení (tzn. den před konáním představení). Poté jsou veškeré rezervace automaticky smazány. Rezervace na akce kina Vatra lze vytvořit nejpozději 20 hodin před začátkem představení. Poté lze využít přímého on-line prodeje (nejpozději 60 minut před začátkem akce) nebo přímého prodeje na pokladně.

b) Domu kultury Vsetín jsou platné 72 hodiny (3 dny) po vytvoření rezervace. V průběhu těchto 72 hodin je nutné rezervace vyzvednout. Poté jsou veškeré rezervace automaticky smazány. Rezervace na akce Domu kultury Vsetín lze vytvořit nejpozději 73 hodin (3 dny a 1 hodina) před začátkem představení. Poté lze využít pouze on-line prodeje (nejpozději 60 minut před začátkem akce) nebo přímého prodeje na pokladně.

9. Při rezervaci i on-line nákupu vstupenek je zákazník povinen uvést své jméno, příjmení a kontaktní e-mail, na který pak přijdou doplňující informace.

10. Postup pro vytvoření on-line rezervace a on-line nákupu je stejný. Požadovanou akci vybere zákazník v kroku Nákupní košík, kde se pod soupisem řady a sedadel v rozbalovacím menu vybere varianta: Koupit on-line / Rezervovat

11. Elektronickou vstupenku obdrží zákazník na emailovou adresu uvedenou v on-line objednávce nejpozději 30 minut po jejím zaplacení. Tento čas je stanoven délkou trvání připsání peněžní částky na účet poskytovatele systému.

12. Elektronickou vstupenku je možno vytisknout nebo ji předložit ke kontrole na displeji mobilního telefonu.

13. U zakoupené vstupenky je návštěvník povinen ihned zkontrolovat její správnost, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

14. Storno vstupenek

a) na filmové projekce kina Vatra je možné požádat nejpozději 24 hodin před konáním projekce. Žádosti učiněné později nemusí být z provozních důvodů vyhověno. Při žádosti o storno vstupenek zakoupených na pokladně kina (papírových vstupenek), je nutné žádat o storno osobně na pokladně kina během pokladních hodin a přinést vstupenky s sebou. Při žádosti o storno elektronických vstupenek je nutné přeposlat tyto vstupenky spolu se žádostí na e-mail predprodej@dkvsetin.cz. Náklady na storno ve výši 10 Kč za každou vrácenou vstupenku placených poskytovateli bankovních operací nese zákazník. Je mu tudíž vrácena částka ponížena o storno poplatky. Částka se vrací na bankovní účet, z něhož je proveden stornovaný nákup. Žádat lze pouze o storno vstupenek na běžná filmová představení v kině Vatra. Žádosti o storno nemusí být vyhověno, pokud jde o vstupenky na projekce alternativního obsahu (opera, balet, divadlo, koncerty apod.) nebo pokud jde o vstupenky na jiné kulturní či společenské akce pořádané v kině Vatra.

b) na akce Domu kultury Vsetín se nedělají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají, ani nevyměňují.

15. Při návštěvě veřejného kulturního a filmového představení je návštěvník povinen mít u sebe platnou vstupenku na představení a předložit ji ke kontrole (resp. znehodnocení) osobě pověřené společností. Osoba pověřená může využít kontrolní systém „PipBoy“ pro kontrolu čarového kódu. V případě, že osoba pověřená společností ke kontrole vstupenek pojme podezření, že jí byla zákazníkem předložena neplatná nebo již použitá (znehodnocená) vstupenka, je oprávněna odepřít takovému zákazníkovi poskytnutí služby a vykázat ho z prostor společnosti. V případě, že byla při koupi vstupenky využita sleva je návštěvník povinen mít u sebe doklad opravňující užití slevy a předložit jej ke kontrole pověřené osobě.

16. Odepřít vstup může osoba pověřená společností ke kontrole vstupenek také návštěvníkům, kteří jsou podnapilí, pod vlivem návykové látky, znečištění, se psem či jiným zvířetem, s kolečkovými bruslemi, s nadměrnými břemeny nebo jinými nevhodnými předměty, které mohou omezit pohyb ostatních návštěvníků. Poskytnutí služeb nebude dále umožněno návštěvníkům, kteří chtějí do prostor, ve kterých jsou poskytovány služby, vnášet nápoje a občerstvení, které bylo zakoupeno mimo prostory společnosti.

17. Návštěvník se při příchodu do prostoru společnosti chová v souladu s Návštěvním řádem platným pro příslušný objekt, který je veřejně v objektu vyvěšen.

18. Návštěvník je povinen dbát organizačních pokynů, které vydávají pracovníci společnosti pro realizaci bezpečného a nerušeného poskytování služeb.

19. Návštěvník se vstupenkou s místenkou je povinen sedět na místě, na kterém má zakoupenu místenku.

20. Společnost poskytuje slevy ze vstupného po předložení příslušného průkazu při prodeji a také při kontrole pověřenou osobou před poskytnutím služby.

a) Sleva ZTP, ZTP/P činí 50 % z ceny vybrané služby. U vybraných představení (v kombinaci jiných slev) lze ZTP/P slevu uplatnit pouze při nákupu na pokladně, nikoliv při nákupu on-line.

b) Na vybrané akce může společnost poskytnout slevu „senior“. Sleva „senior“ je poskytována osobě ve věku 60 let a více (60+), tzn. v době poskytnutí služby má osoba dosažen věk 60 let. Pro uplatnění slevy musí být předložen průkaz prokazující splnění podmínky při prodeji i při kontrole vstupenek před poskytnutím služby.

c) Na vybrané akce může společnost poskytnout slevu „student ZUŠ“. Sleva je platná po předložení dokladu o studium na umělecké škole.

d) Na vybrané akce může společnost nabídnout symbolickou cenu 1 Kč pro doprovod osoby starší 15 let. Podmínkou je zakoupení vstupenky v základní ceně služby a tím splnění podmínky doprovodu.

e) Společnost může poskytnout k jednotlivým službám i jiné slevy. Výše slevy je uvedena v propagaci představení.

f) Na vybrané služby neposkytuje společnost žádné slevy.

g) Slevy nelze kombinovat! (např. sleva za nákup v předprodeji a sleva ZTP/P).

21. Společnost může stanovit minimální věk zákazníka pro poskytnutí jednotlivé služby. Tato skutečnost je uvedena na propagaci jednotlivé služby.

22. Společnost může nekonat resp. zrušit rezervace vstupenek při nízké návštěvnosti. Podmínky pro neposkytnutí služby z důvodu nízké návštěvnosti stanovuje Návštěvní řád platný pro příslušný objekt společnosti.

23. Společnost si vyhrazuje právo v případě havárie hardware nebo software, které společnost k prodeji vstupenek používá, použít jiný systém prodeje vstupenek s tím, že na provedené rezervace nemusí brát zřetel.

24. V případě vyšší moci (nepřijede umělec, není dodán film, nastane přírodní katastrofa, státem vyhlášená omezení, neočekávaný výpadek v dodávce energií apod.) se vstupné vrací nebo vyměňuje v čase a způsobem vyhlášeným společností v Návštěvním řádu platným pro příslušný objekt.

25. Pro pohodlné odbavení se doporučuje návštěvníkům přijít alespoň 15 minut před začátkem poskytování služby.

Rezervací nebo on-line nákupem vstupenek souhlasíte s použitím uvedených osobních údajů pro zpracování této objednávky.

Účastí na akci souhlasíte s možným zachycením vaší osoby na fotografiích a videozáznamech sloužících k propagačním účelům společnosti (pořadatele akce).

Platnost od 1.12.2022.

 

Souhlas se zpracováním dat - Poučení o zasílání nabídek e-mailem

Pro účely poskytování obchodních sdělení a nabídek (newsletter) zpracovává Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., jako správce osobních údajů Vaše osobní údaje, a to pouze na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Konkrétně od Vás potřebujeme email. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Na základě Vámi poskytnutých údajů Vám budeme až do odvolání zasílat nabídky námi pořádaných či organizovaných akcí a jiná obchodní sdělení. Za tím účelem budeme Vaše údaje evidovat.

Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem udělujete zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

Jste oprávněni kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu dkvsetin@dkvsetin.cz. Rovněž můžete odvolat svůj souhlas se zasíláním aktualit prostřednictvím odkazu ve spodní části doručeného newsletteru. Potom Vaše osobní údaje sami smažeme a neprodleně ukončíme jejich zpracovávání.

Svým souhlasem současně prohlašujete, že jste byli Správcem řádně poučeni o zpracování a ochraně osobních údajů, že Vámi uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Platnost od 4.3.2019.

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.