GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM

Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. (dále jen DK), Svárov 1055, Vsetín 755 01, IČO 47972114
je společností zřízenou městem Vsetín. Hlavním úkolem je realizace kulturních a společenských akcí pro veřejnost i soukromé subjekty, a také pronájem prostor a poskytování služeb kulturního zařízení.

DK zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, svou platností ruší směrnici 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky zákon č. 101/2000 Sb. 

V rámci zajišťování svých činností provádí DK, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • pořádání kulturních a společenských akcí, seminářů, školení, kurzů,
 • zajišťování smluvních vztahů,
 • vedení evidence emailových adres pro zasílání pozvánek na akce, vernisáže, výstavy
  a zasílání informací a aktualit,
 • vedení účetní a personální agendy,
 • ochrana majetku a bezpečnost osob (monitorovací kamerové systémy).

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm.
  a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR,
  tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není společnosti uloženo zvláštním právním předpisem.

 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 5. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, 
   že osobní údaje zpracovávané u muzea jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů (právo být zapomenut), popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a,
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

  Každá osoba má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných DK, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytne DK zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žádající osoby. Tato lhůta může být v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena o další dva měsíce. O tomto prodloužení je žadatel informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 7. Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou dotazu (můžete využít formulář UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ) email dkvsetin@dkvsetin.cz.

Záznamy z kamerového systému

Vstupy a vybrané prostory budovy Domu kultury jsou z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.

Prostory, které jsou monitorované kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny informací s piktogramem kamery. Informace o kamerovém systému jsou k dispozici u správce budovy. 

Vstupem do budovy Domu kultury návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.

Údaje z kamerového systému jsou uchovávány nejdéle 7 dní a pak se automaticky přemazávají.

Jsou předávány výhradně Policii ČR, a to pouze v případě zahájeného trestního řízení.

Web společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. využívá soubory cookies

Webová prezentace muzea používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookie. Cookies umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. DK používá tento monitoring pro statistiku přístupů. Tyto informace nejsou předávány třetí straně. Používání souborů cookies můžete však odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies v Microsoft Edge (Windows 10)
Blokování cookies v Microsoft Internet Exploreru (Windows XP - 10)
Blokování cookies v Google Chrome
Blokování cookies v Moozilla Firefox

FORMULÁŘ GDPR - UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.